خانه خانه داری حیوانات خانگی چگونه می توان‭ ‬یک‭ ‬رابطه‭ ‬خوب‭ ‬با حیوان خانگی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم

چگونه می توان‭ ‬یک‭ ‬رابطه‭ ‬خوب‭ ‬با حیوان خانگی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم

0 ثانیه خوانده شده
0
1
148

نگهداری‭ ‬از‭ ‬حیوانات‭ ‬را‭ ‬زمانی‭ ‬آغاز‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬سن‭ ‬کمی‭ ‬دارند

حیوانات‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬سن‭ ‬وسال‭ ‬کمی‭ ‬دارند‭ ‬تاثیر‭ ‬پذیری‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬ای‭ ‬دارند‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مزیت‭ ‬بهره‭ ‬ببرید‭ ‬اگر‭ ‬شما‭ ‬می‌توانید‭ ‬حیوانتان‭ ‬را‭ ‬هنگامیکه‭ ‬جوان‭ ‬است‭ ‬علاقه‌مند‭ ‬به‭ ‬خودتان‭ ‬کنید‭ ‬بسیار‭ ‬ساده‌تر‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬پیر‭ ‬می‌شوند‭. ‬

برای‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬گاهی‭ ‬با حیوان بازی‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬محبت‭ ‬بورزید‭ ‬حیوانتان‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬که‭ ‬که‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬سرزنش‭ ‬می‌کنید،‭ ‬علاقه‭ ‬مندی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نشان‭ ‬دهید‭.‬

حیوانتان‭ ‬را‭ ‬نوازش‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬بازی‭ ‬کنید

به‭ ‬او‭ ‬بفهمانید‭ ‬که‭ ‬وقتی‭ ‬با‭ ‬شماست‭ ‬امنیت‭ ‬دارد‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬نوازش‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬شما‭ ‬می‌آید‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ترد‭ ‬نکنید‭ ‬لمسش‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوازش‭ ‬کردنش‭ ‬بپردازید‭ ‬و‭ ‬هرزمانی‭ ‬که‭ ‬مقدور‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬بازی‭ ‬کنید‭.‬

حیوانتان را تربیت کنید

تاهرزمانی‭ ‬که‭ ‬حیوانتان‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬احترام‭ ‬می‌گذارد‭. ‬نترسید‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬حیوانتان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬کار‭ ‬اشتباهی‭ ‬که‭  ‬کرده‭ ‬است‭ ‬تنبیه‭ ‬جسمانی‭ (‬باملایمت‭) ‬کنید‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نشان‭ ‬دهید‭ ‬که‭ ‬قوانین‭ ‬را‭ ‬شما‭ ‬تعیین‭ ‬میکنید‭ ‬و‭ ‬نمیتواند‭ ‬با‭ ‬گستاخی‭ ‬فرار‭ ‬کند‭ ‬ولی‭ ‬مراقب‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬تربیت‭ ‬شما‭ ‬باعث‭ ‬نشود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬فراری‭ ‬و‭ ‬وحشت‭ ‬زده‭ ‬شود‭ .‬

حیوانتان را تشویق کنید

بعضی‭ ‬مواقع‭ ‬به‭ ‬حیوانتان‭ ‬خوراکی‭ ‬بدهید‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬خوبی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خوراکی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬جایزه‭ ‬استفاده‭ ‬کنید‭. ‬لازم‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خوراکی‭ ‬دادن‭ ‬خساست‭ ‬به‭ ‬خرج‭ ‬دهید‭ ‬ولی‭ ‬همواره‭ ‬اطمینان‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬کارهای‭ ‬خوب‭ ‬خوراکی‭ ‬به‭ ‬حیوان‭ ‬رسیده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬کارهای‭ ‬بد‭ ‬خوراکی‭ ‬دریافت‭ ‬نکرده‭ ‬باشد‭.‬

مطمئن شوید حیوانتان در محیطش راحت است

‭ ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬محصور‭ ‬نگه‌داشتن‭ ‬حیوانتان‭ ‬عمل‭ ‬شایسته‌ای‭ ‬نیست‭ ‬زیرا‭ ‬باعث‭ ‬افسردگی‭ ‬حیوانتان‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬رغبت‭ ‬بازی‭ ‬کردن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‌برد‭. ‬پس‭ ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬می‌خواهید‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جایی‭ ‬مثل‭ ‬قفس‭ ‬نگه‭ ‬بدارید،‭ ‬زمان‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬محدود‭ ‬کنید‭. ‬آنان‭ ‬را‭ ‬تمام‭ ‬روز‭ ‬حبس‭ ‬نکنید‭. ‬بگذارید‭ ‬هوای‭ ‬تازه‭ ‬را‭ ‬تنفس‭ ‬کنند،‭ ‬بدوند‭ ‬و‭ ‬ورزش‭ ‬کنند‭. ‬این‭ ‬مقوله‭ ‬چه‭ ‬برای‭ ‬اسب‌ها‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬برای‭ ‬موش‌ها‭ ‬برقرار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬حیوان‭ ‬مربوط‭ ‬نیست‭. ‬به‭ ‬او‭ ‬فضا‭ ‬و‭ ‬زمان‭ ‬کافی‭ ‬برای‭ ‬گردش‭ ‬آزاد‭ ‬بدهید‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬باعث‭ ‬سلامت‭ ‬و‭ ‬شادابی‭ ‬حیوانتان‭ ‬می‌شود‭.‬

با حیوانتان دوست باشید

ط‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬لبخند‭ ‬بزنید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬صدایی‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬دوستانه‭ ‬صحبت‭ ‬کنید‭. ‬ثابت‭ ‬کنید‭ ‬شما‭ ‬یک‭ ‬شخصیت‭ ‬دوستانه‭ ‬مناسب‭ ‬برایش‭ ‬هستید‭.‬

اگر‭ ‬نزدیک حیوان هستید‭ ‬محتاط‭ ‬باشید

‭ ‬اگر‭ ‬حیوانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬او‭ ‬هستید حیوان خانگی‭ ‬شما‭ ‬نیست‭ ‬یا‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬نمی‌شناسید‭ ‬،‭ ‬محتاط‭ ‬باشید‭. ‬حیوانات‭ ‬می‌توانند‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬باشند‭. ‬حیوانات‭ ‬بزرگ‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬صدمه‭ ‬بزنند‭.‬

منبع : مجله دنیای حیوانات

بارگذاری بیشتر در حیوانات خانگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بررسی کنید

چگونه پر کنی کاسکو را درمان کنیم

پرکنی یک نوع بیماری شایع در طوطی سانان مخصوصا کاسکوها و کاکادوها محسوب می شود. برای اطلاعا…